Детайли

Име: Музиката в мен – подкрепа за таланти и включването им в креативната индустрия“, Договор №46/02.07.2020 г.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg

Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Продължителност в месеци: 9 (от 15 юли 2020 до 15 май 2021)

Цел: Подпомагане икономическото включване на млади музикални таланти от уязвими групи, вкл. хора със зрителни увреждания, чрез разгръщане на творческия им потенциал и развиване на комплексни знания и умения, необходими в креативната индустрия.

Целеви групи:

Хора със зрителни затруднения и хора със социални и икономически затруднения

Учители и преподаватели, търсещи адаптирани и иновативни методически инструменти.

Идейни акорди на проекта

Живеем в интересни времена – преосмисляме себе си през обстоятелства, които подреждат света. Прагматиката и потребяването са основна форма на взаимодействие между хората, но тяхната формула взриви епидемията с Ковид-19 и провокира всички нас да се покажем доколко всъщност сме истински, себе си, свободни да избираме онова, което жадно мечтаем да правим и сме призвани да бъдем.

Такива философски мисли ни водеха, докато изкристализира идеята за проект „Музиката в мен!“. Той е за онези, които търсят как да изразят себе си, да се появят в света и да се заявят чрез музика, лирика, сценично присъствие. Проектът е в подкрепа на таланта, търсещ форма да избухне. Насочен е към хората с увредено зрение и към онези с ограничени възможности за достъп до специализирани музикални курсове, обучения и образователни програми.

Повече за проекта и целите му, представени от екипът на музикалното приключение.

Участниците ни в проекта – вижте кои са те и щастливите им истории


Детайли:


Концерт

Май, 2021

Дейности

Менторство и консултиране

Период: декември 2020 – март 2021

Създаване и подкрепа за реализиране на индивидуалните музикални произведения

Уебинари

Период: ноември 2020 – януари 2021

Серия от онлайн уебинари по теми, свързани с музикалната индустрия, с професионалисти и практици

Креативни работилници

Период: ноември 2020 – януари 2021

Практическа работа по индивидуалните музикални произведения
Практически насочена, съобразена със специфичните нужди на творци в сферата на музиката, и реализирана от опитни практици-професионалисти с увредено зрение

Обучение

Период: септември – октомври, 2020

Място: София, звукозаписно студио и онлайн стрийминг

Шест модулна, практически ориентирана обучителна програма, обхващаща цялостния процес за създаване на музикално произведение

Тази интернет страница е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от Фондация ВИЗИОНЕР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.